fbpx

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym cutart.pl działającym pod adresem: cutart.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Sprzedawcy – rozumie się przez to CUT ART Sp. z o.o., ul. Langiewicza 109, 05-080 Izabelin, (KRS 0000648712, REGON 365920640, NIP 118-213-34-91.
  2. Kliencie – rozumie się przez to każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
  3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  4. Sklepie – rozumie się przez to platformę sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzoną przez Sprzedawcę przez strony internetowe dostępne w domenie: cutart.pl.
  5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
  6. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
  7. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto (uwzględniającą podatek) Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich lub innej walucie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru (chyba, że warunki promocji Sklepu stanowią inaczej).
  8. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
  9. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
  10. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
  11. Koszyku – rozumie się przez to usługę udostępnianą każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegającą na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny (na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami), wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych oraz wszystkich Towarów (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie cutart.pl są fabrycznie nowe.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach wraz z podaniem Ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Kupony i bony rabatowe nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.
 8. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego, który został zakupiony z rabatem wynikającym z trwającej akcji marketingowej Klientowi zostanie wypłacona kwota odpowiednio pomniejszona o wartość udzielonego rabatu.
 9. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 10. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu cutart.pl oraz świadczy nieodpłatne m.in. następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. Umożliwienie Klientom założenia konta, składania Zamówień, przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu, oglądanie treści reklamowych, otrzymywanie informacji dotyczących statusu Zamówień, itp.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu cutart.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 10.0,
  2. włączoną obsługę Java Script,
  3. włączoną obsługę plików Cookies,
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

III. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej cutart.pl, składa Zamówienie, wskazując na Towar lub Towary, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności, oraz potwierdzenie Zamówienia.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.
 3. Klient poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” przesyła do Sklepu Zamówienie i składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia (zestawienie wybranych Towarów, adres dostawy, wartość Zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Sklep dostępności Towaru i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu jego Zamówienia.
 4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz przez serwis Paynow – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.
 5. Realizacja Zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za Zamówienie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu do 14 dni roboczych w uzasadnionych przypadkach.
 6. W przypadku, gdy ten sam Klient w zbliżonym czasie złoży w Sklepie więcej niż jedno zamówienie na ten sam adres dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo połączenia Zamówień w jedno i wysłanie do Klienta w zbiorczym opakowaniu.
 7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem zawierającym podsumowanie Zamówienia. Dodatkowo Klient otrzymuje od Sprzedawcy dokument sprzedaży, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT lub potwierdzenie zamówienia, dostarczony wraz z Zamówieniem lub wysłany oddzielnie na adres e-mail Klienta.
 8. Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie, a uprzednio wystawianie i przesyłanie Klientowi drogą elektroniczną faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz ich duplikatów w odniesieniu do usług świadczonych oraz Towarów zbywanych na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Faktury VAT, faktury korygujące VAT oraz ich duplikaty będą przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie załącznika w formacie PDF.

 

IV. Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy 19 1140 2004 0000 3702 7656 1907 w mBanku, które to konto zostanie podane w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
  2. BLIK i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu Paynow należącego do mBanku.
 1. Klient dokonujący zapłaty przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem operatora płatności (Paynow) – powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Płatności są obsługiwane przez bramkę płatniczą Paynow należącą do mBanku.

 

V. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie, np. Pocztę Polską lub firmę kurierską. Do kosztów Zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki dla danego kraju. Tabela zawiera także listę krajów, do których realizowane są dostawy.
 2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
 3. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty zwrotu przesyłki na adres Sprzedawcy, ponosi w całości Klient.
 4. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy z winy Klienta, Sprzedawca dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do zaprzestania świadczenia na jego rzecz usług elektronicznych. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi płatność za Towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sprzedawca zmuszony był ponieść.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Towaru.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym Sklep, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy info@cutart.pl.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sklep, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione Towary wraz z należnościami za ich dostarczenie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. Klientowi zgodnie z art 38. Prawa konsumenckiegonie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Adres do wysyłki zwrotu: CUT ART Sp. z o.o., ul. Langiewicza 109, 05-080 Izabelin.

 

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres email info@cutart.pl.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie Towaru, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział.
 4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty dostawy Towaru. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego Towaru wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania Zamówienia.
 6. Prosimy o odesłanie reklamowanego Towaru na adres: CUT ART Sp. z o.o., ul. Langiewicza 109, 05-080 Izabelin.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w ramach Sklepu.
 2. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie. W tym przypadkuwymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do Sklepu.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawierania za pośrednictwem Sklepu umów oraz w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia profilu Klienta w Sklepie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu następujących po roku, w którym Klient złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.
 7. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonanie opisanych wyżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod dresem email info@cutart.pl.
 8. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2020 r.
 2. Sprzedawca, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci będą informowani na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego regulaminu na stronie głównej Sklepu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych, a zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: .uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” .